Informacja o wniosku do rejestru BDO!

Z dniem 24 stycznia 2018 r. utworzony został rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach, oraz gospodarce odpadami „BDO”.

Do złożenia wniosku o wpis do rejestru zobowiązani są wytwórcy odpadów, którzy zobligowani są do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust 1 pkt  1 i 2 (czyli posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów).

Wypełniony wniosek o wpis do rejestru, należało złożyć w Urzędzie Marszałkowskim województwa wielkopolskiego, w formie papierowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U.z 2017 r. poz. 2458) w terminie 6  miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust.2 ustawy o odpadach) tj. do 24 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje  nt. wpisu do rejestru (w tym formularz wniosku oraz osoby do kontaktu), znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod adresem https://www.umww.pl/rejestr-bdo.

Wnioski do pobrania i wypełnienia znajdują się na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji w bazie danych konta wnioskodawcy, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.

Uwaga: Twój numer w BDO bysi być aktywowany do dnia 31 grudnia 2019 roku. Ze względu na wydłużony pod koniec roku czas oczekiwania na aktywację nie zwlekaj z rejestracją.
Po tym terminie niezarejestrowany podmiot nie będzie mógł przekazać odpadów firmie odbierającej, gdyż nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów, zaś firma odbierająca nie będzie mogła przyjąć odpadów bez wystawionej karty.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie https://www.czystygabinet.pl/blog/bdo-baza-danych-odpadow-n17

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 61 626 54 00