Szczegółówe informacje odnośnie tematyki odpadów BDO, znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (kliknij by przenieść się na stronę https://www.umww.pl/rejestr-bdo )

Informacja o wniosku do rejestru- (kliknij by pobrać plik w formacie pdf)

Informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:Dz.U. z 2018 roku poz21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach, oraz gospodarce odpadami „BDO’.

Do złożenia wniosku o wpis do rejestru zobowiązani są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust 1 pkt  1 i 2 (czyli posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów).

Wniosek o wpis do rejestru, należy złożyć w urzędzie marszałkowskim województwa wielkopolskiego, w formie pisemnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U.z 2017 r. poz. 2458) w terminie 6  miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust.2 ustawy o odpadach) tj. do 24 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje  nt. wpisu do rejestru (w tym formularz wniosku oraz osoby do kontaktu), znajdują się na stronie internetowej  urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego, pod adresem https://www.umww.pl/rejestr-bdo. Wnioski w wersji edytowalnej zaś na stronie: www.bdo.mos.gov.pl . Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.

UWAGA!!! Trzeba wystąpić o nadanie nr rejestrowego do Marszałka, do 24 lipca 2018 roku.