Wypełnianie roczego sprawozdania odpadowego - objaśnienie i prawo!

PRAWO:

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA[1])

z dnia 8 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

  •  1. Rozporządzenie określa:

1)      zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych;

2)      wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

3)      wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

  •  2. Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych zawiera następujące informacje dotyczące składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych:

1)      odczyn pH;

2)      procentową zawartość suchej masy;

3)      procentową zawartość substancji organicznych;

4)      procentową zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, w suchej masie;

5)      procentową zawartość fosforu ogólnego w suchej masie;

6)      procentową zawartość wapnia w suchej masie;

7)      procentową zawartość magnezu w suchej masie;

8)      łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocera sp. w suchej masie;

9)      bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań,

10)    zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku w mg/kg suchej masy;

11)    postać komunalnych osadów ściekowych;

12)    masę wytworzonych osadów;

13)    suchą masę wytworzonych osadów.

  •  3. 1. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

  •  4. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.
  •  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).

 

  •  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

 

 Jak wypełnić sprawozdanie odpadowe  za 2015r w zależności od rodzaju wytwarzanych odpadów i prowadzonej działalności?

OBJAŚNIENIA:

1)           Dział 1 wypełnia się w każdym przypadku przedkładania zbiorczego zestawienia danych.

2)           Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.

3)           Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) oraz zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

4)           Należy podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

5)           O ile posiada.

6)           Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

7)           Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8)           Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy podać województwo i gminę. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

9)           Należy podać datę w formie dd-mm-rrrr gdzie, dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok. W przypadku rubryki „Termin obowiązywania decyzji” podać datę w formie od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr.

10)         Zaznaczyć symbolem X rodzaj działalności, który przedsiębiorca wykonuje we własnym zakresie: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk, Un - unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

11)         Dotyczy działalności w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.

12)         Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, lub gminną jednostkę organizacyjną, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

13)         Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

14)         Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne, do trzech miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. Szacunkową zawartość suchej masy odpadów należy podać dla następujących rodzajów odpadów uwodnionych:

01 05 05*    płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,

02 02 04      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 03 05      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 04 03      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 05 02      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 06 03      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 07 05      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

03 03 05      szlamy z odbarwiania makulatury,

03 03 11      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,

04 01 06      osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

04 01 07      osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

04 02 19*    odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

04 02 20      odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,

05 01 09*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

05 01 10      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,

05 01 13      osady z uzdatniania wody kotłowej,

05 01 14      odpady z kolumn chłodniczych,

05 01 99      inne niewymienione odpady,

05 06 04      odpady z kolumn chłodniczych,

05 07 99      inne niewymienione odpady,

06 05 02*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

06 05 03      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02,

07 01 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 01 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11,

07 02 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 02 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,

07 03 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 03 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,

07 04 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 04 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,

07 05 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 05 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,

07 06 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 06 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,

07 07 11*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

07 07 12      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11,

10 01 20*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 21      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,

10 01 22*    uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 23      uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,

10 01 26      odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 02 11*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 02 12      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,

10 02 15      inne szlamy i osady pofiltracyjne,

10 03 27*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 03 28      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,

10 04 09*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 04 10      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,

10 05 08*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 05 09      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,

10 06 09*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 06 10      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,

10 07 07*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 07 08      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,

10 08 19*    odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

10 08 20      odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,

10 11 19*    odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

10 11 20      odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

10 12 13      szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

11 01 09*    szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,

11 01 10      szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,

11 02 07*    inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

11 02 99      inne niewymienione odpady,

12 01 14*    szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,

12 01 15      szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,

12 03 01*    wodne ciecze myjące,

12 03 02*    odpady z odtłuszczania parą,

16 07 08*    odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

16 10 01*    uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

16 10 02      uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,

16 10 03*    stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,

16 10 04      stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,

19 02 05*    szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 06      szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,

19 04 04      ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,

19 06 03      ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

19 06 04      przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

19 06 05      ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

19 06 06      przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

19 06 99      inne niewymienione odpady,

19 08 05      ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

19 08 10*    tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,

19 08 11*    szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,

19 08 12      szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11,

19 08 13*    szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych,

19 08 14      szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13,

19 08 99      inne niewymienione odpady,

19 09 02      osady z klarowania wody,

19 09 99      inne niewymienione odpady,

19 11 03*    uwodnione odpady ciekłe,

19 11 05*    osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

19 11 06      osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,

19 11 99      inne niewymienione odpady,

19 13 03*    szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

19 13 04      szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

19 13 05*    szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

19 13 06      szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,

19 13 07*    odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne,

19 13 08      odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych wymienione w 19 13 07,

20 03 04      szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06      odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

15)         Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podając szacunkową masę odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz liczbę obsługiwanych właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

16)         Dotyczy przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, lub gminnej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według stanu na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku budynków wielorodzinnych, w tym obsługiwanych przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe przez gospodarstwo domowe rozumie się faktyczne gospodarstwo domowe. Przez „Inne” rozumie się np. przedsiębiorców, jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami.

17)         Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

18)         Jeśli odzysk jest prowadzony poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), należy podać – w przypadku procesu R14 - liczbę porządkową z załącznika nr 1 do rozporządzenia, w przypadku procesu R15 - liczbę porządkową z załącznika nr 2 do rozporządzenia.

19)         Jeśli odpady są przekazywane osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1614), należy podać liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia.

20)         Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

21)         Jeśli unieszkodliwianie jest prowadzone poza instalacją lub urządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, należy podać - w przypadku procesu D2 - liczbę porządkową z załącznika nr 3 do rozporządzenia.

22)         Dotyczy stacji demontażu, nowych składowisk odpadów i nowych kwater na składowiskach odpadów, a także nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Współrzędne geograficzne należy podawać wyrażone w długości i szerokości geograficznej zgodnie z normą ISO 6709:1983 – znormalizowany sposób podawania szerokości i długości geograficznej oraz wysokości punktów geograficznych. Współrzędne geograficzne podaje się dla każdego skrajnego punktu obwodu terenu zajętego przez kwaterę.

23)         Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownia odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacja do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakład mechanicznego przetwarzania odpadów, zakład do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do kompostowania, sortownia odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zakład do produkcji paliwa alternatywnego, stacja demontażu, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, instalacja regeneracji olejów odpadowych, instalacja unieszkodliwiania PCB, instalacja do recyklingu zużytych opon, instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych.

24)         Wybrać typprocesu przetwarzania odpadów spośród następujących: przetwarzanie mechaniczne, biologiczne, mechaniczno-biologicznego, termiczne.

25)         Zaznaczyć symbolem X odpowiedni typ składowiska: SON - składowisko odpadów niebezpiecznych, SOO - składowisko odpadów obojętnych, SOINiO - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, W-ON – wydzielona część do składowania odpadów niebezpiecznych.

26)         Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – informację podać w formie: znak decyzji, data wydania decyzji, termin obowiązywania decyzji, organ wydający decyzję, podstawa prawna, wyznaczony rok dostosowania. Dla decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, podać informację czy jest to czasowa decyzja, a jeżeli tak to na jaki okres była wydana.

27)         Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935).

28)         Dane o odpadach wykorzystanych do wykonywania warstw izolacyjnych należy również ująć w dziale 5 Tabeli A.

29)         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

30)         Dział 9 dotyczy obiektów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145), w których składowane są wyłącznie odpady wydobywcze. W przypadku, gdy w danym obiekcie są składowane odpady wydobywcze oraz odpady inne niż wydobywcze, obiekty takie należy umieścić w tabeli dotyczącej składowisk odpadów. Wypełnić dla każdego obiektu oddzielnie.

31)         Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

32)         Zaznaczyć symbolem X odpowiedni typ instalacji: SP - spalarnia, WSP-C – współspalanie w cementowni, WSP-Z – współspalanie w zakładach energetycznego spalania paliw, WSP – pozostałe współspalarnie.

33)         Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź.

34)         Wpisać rodzaje zanieczyszczeń gazów usuwane w trakcie ich oczyszczania.

35)         Zaznaczyć symbolem X prawidłową odpowiedź. Jeśli istnieje, to jakich parametrów dotyczy i w jaki sposób jest prowadzony (okresowy/ciągły).

DRUK SPRAWOZDANIA